Pomiary przeciwporażeniowe – ochronne

Wiele osób nie zdaje sobie dzisiaj sprawy, jak ważne są pomiary przeciwporażeniowe.

Pomiary te zalicza się do pomiarów ochronnych i ich zadaniem jest zbadanie, czy osobom przebywającym w danym pomieszczeniu lub też na danym terenie nie grozi bezpośrednie zagrożenie porażenia prądem elektrycznym w wyniku dotknięcia metalowych przedmiotów przewodzących elektryczność. Metalowe części mogą być pod napięciem w wyniku na przykład uszkodzenia izolacji przewodów elektrycznych.

Wszystkie osoby zajmujące się takimi pomiarami doskonale wiedzą, że polegają one na bezpośrednim zbadaniu skuteczności działania wyłączników instalacyjnych (bezpieczników) prądu elektrycznego przez natychmiastowe i samoczynne odłączenie zasilania w sytuacji, gdy dojdzie do dotknięcia metalowych części znajdujących się pod napięciem – np gdy urządzenie uległo awarii.

Ochrona przeciwpożarowa jest skuteczna, jeżeli obliczony prąd zwarcia jest większy od prądu powodującego bezpośrednie zadziałanie zabezpieczenia.

Pomiary przeciwporażeniowe obejmują także pomiar rezystancji uziemienia, a w przypadku terenu odkrytego również rezystancji gruntu. Do wykonania tego rodzaju pomiarów ma zastosowanie metoda techniczna, polegająca na zmierzeniu napięcia występującego na zaciskach przyrządu do pomiaru rezystancji (oporności) po wymuszeniu tak zwanego prądu zwarciowego. Dopiero na tej podstawie miernik wylicza liczy wartość zmierzonej rezystancji. Tą samą metodą można również dokonać pomiaru uziomów wielokrotnych.

Pozostałymi metodami pomiarowymi do wykonania pomiarów przeciwporażeniowych jest metoda dwucęgowa – pomiar uziemień wielokrotnych oraz uziemień nie podłączonych pod ziemią.

Wielu elektryków wykorzystuje także do takich pomiarów metodę udarową.

W nowych instalacjach zazwyczaj stosowane są wyłączniki różnicowo-prądowe, które wyłączają obwód elektryczny po wykryciu ubytku prądu powyżej 30 mA. Jest to bezpieczna wartość prądu, który może przepłynąć przez człowieka  w wyniku porażenia. Bezwzględnie należy wykonywać pomiary zabezpieczeń różnicowo-prądowych. Raz w miesiącu sami powinniśmy sprawdzać je przyciskając przycisk „TEST” na obudowie wyłącznika różnicowo-prądowego.